Splash Splash!

Spot illustration of the word - Splash